Bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn khi nào?

Bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn khi nào?

Bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn khi nào?

Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không? Căn cứ Điều 45 Luật việc làm 2013 về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp”

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn khi nào?

Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ở các công ty cũ chưa hưởng được cộng nối cho lần hưởng tiếp theo khi bạn đủ điều kiện.

Căn cứ theo tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm 2013 đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết

Như vậy, trong trường hợp này thì bạn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp bởi: Bạn là đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, có quyết định nghỉ việc ngày 20/3/2017 và có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 41 tháng (10 tháng ở công ty cũ và cộng nối với 31 tháng ở công ty mới) trong đó đã đóng hơn 12 tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Cách tính tiền trợ cấp thất nghiệp

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp X 60%

Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng BHTN trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Bà Trang ký hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với Công ty A với mức lương như sau:

– Từ ngày 01/9/2013 đến ngày 31/8/2014 là 2.000.000 đồng/tháng

– Từ ngày 01/09/2014 đến 31/8/2015 là 4.000.000 đồng/tháng

Tuy nhiên, từ ngày 01/1/2015 đến ngày 30/6/2015, bà Trang nghỉ hưởng chế độ thai sản

Sau đó, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động vì vậy bà Trang đã làm đơn xin nghỉ việc theo quy định của pháp luật lao động và ngày 01/7/2015 công ty A ban hành quyết định nghỉ việc cho bà Trang, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như vậy: Mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà Trang là bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bà nghỉ việc mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12/2014).

=> Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của bà Trang là (2.000.000 đồng x 2 tháng + 4.000.000 đồng x 4 tháng)/6 x 60% = 2.000.000 đồng/tháng.

Bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn khi nào? 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *