Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật

Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật

Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật

1. Đối tượng được quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa
đất liền kề
Quy định của pháp luật dân sự tại điều 254 và điều 171 luật đất đai có quy định những
trường hợp người sử dụng đất có quyền được xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn
chế thửa đất liền kề là khi:
 Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở
hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu
cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên
phần đất của họ; Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là
thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của
bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối
đi; Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở
hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. (Bộ
luật dân sự)
 Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp,
thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện,
thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất
liền kề (luật đất đai)
 Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy
định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95

của Luật này. (Điều 95: Đăng ký biến động thửa đất khi: xác lập, thay đổi,
chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề).

Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật

Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề theo quy định của pháp luật

2. Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền
kề
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Gồm có:
 Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (bản chính theo mẫu
09/ĐK)
 Giấy chứng nhận đã cấp của một bên hoặc các bên có liên quan (bản chính)
 Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc
xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (bản sao
chứng thực);
 Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng đất liền
kề được quyền sử dụng hạn chế.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ
liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có yêu cầu.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả theo phiếu hẹn.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn
liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định).
Lưu ý: Khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
thì người nộp đơn sẽ phải hoàn thành các thuế, phí theo quy định của pháp luật; lệ phí
theo quy định của từng tỉnh, thành phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *